MIT Sloan Management Review Polska

Hipoteka, rejestry pojazdów, podatki i cła, wybory – to tylko przykłady możliwości coraz szerszego wykorzystania technologii blockchain. Wdrażają ją nie tylko wielkie firmy finansowe, handlowe, logistyczne czy farmaceutyczne, ale też administracja publiczna, dla której kluczowymi zaletami tej technologii są wyjątkowy poziom bezpieczeństwa i trwałość danych. Kojarzony do niedawna głównie z kryptowalutami, blockchain toruje sobie w ten sposób drogę do powszechnych zastosowań w relacji państwo‑obywatel.

Cyfrowa sieć administracji publicznej, poza wysokim poziomem bezpieczeństwa, musi mieć zagwarantowaną możliwość długotrwałego przechowywania zapisanych w niej danych. Blockchain jest doskonałą odpowiedzią na te potrzeby. Dzięki tej technologii zapisane w rejestrze informacje są niezmienne i nieusuwalne. Kiedy konieczne jest wprowadzenie modyfikacji, wystarczy dodać nowy zapis, który otrzymuje znacznik czasu i dołączany jest do ciągu istniejących już bloków danych, co sprawia, że automatycznie powstaje chronologicznie ułożona ścieżka zmian. Dzięki algorytmom kryptograficznym, ingerencja w spójność takiego rejestru jest niemożliwa do ukrycia. A nawet jeśli udałoby się lokalnie zaburzyć układ bloków, każdy nowy zapis musi zostać zatwierdzony przez wszystkich użytkowników na wszystkich kopiach, rozproszonej w sieci, bazy danych. Manipulacje dokonane w jednej z kopii zostaną natychmiast zidentyfikowane.

Taka architektura sprawia, że blockchain pozwala tworzyć rejestry o dużym stopniu zaufania przy znacząco mniejszych nakładach, niż wymagane w przypadku sieci budowanych w chmurze. Korzyści te są na tyle wyraźne, że już od kilku lat technologię tę wdrażają wielkie firmy finansowe, handlowe, logistyczne czy farmaceutyczne. Coraz więcej zastosowań blockchain znajduje także w administracji publicznej i jej relacjach z obywatelami.

Klucze do rejestrów

Jednym z przykładów jest wykorzystywanie technologii blockchain w tworzeniu publicznie dostępnych rejestrów hipotek czy rejestrów pojazdów – takie rozwiązanie wdrożono ostatnio w Dubaju, mieście, które w swoim rozwoju mocno stawia na kierunek ‘smart’. W przyszłości rejestr aut ma zawierać historię wszystkich pojazdów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – od pierwszej rejestracji po złomowanie. Zmniejszy to koszt prowadzenia dokumentacji i ułatwi zarządzanie nią, ponieważ zmiany mogą być wprowadzane przez samych użytkowników, przy zastosowaniu kombinacji kluczy publicznych i prywatnych.

Wyborczy blockchain

W amerykańskim hrabstwie Utah technologia ta została wykorzystana w niedawnych wyborach prezydenckich w USA, przy okazji głosowania drogą korespondencyjną, pomagając w zapewnieniu maksymalnej transparentności. Amerykański Postal Service w ubiegłym roku złożył wniosek patentowy na system do głosowania, w którym tożsamość wyborcy potwierdza cyfrowy, szyfrowany kod nadesłany pocztą. Rozwiązanie to polega na tym, że oddany online głos jest traktowany jako jedna z “transakcji” bazy blockchain i niezwłocznie trafia do komisji. Amerykańskie przymiarki do głosowania przy użyciu baz blockchain, choć pierwsze na tak dużą skalę, nie są jedyne. Od kilku lat rozwiązania tego typu wdraża w administracji publicznej Estonia, w której już podczas wyborów w 2015 roku ponad 30 procent głosów oddano cyfrowo.

Polski rynek cyfrowy intensywnie się rozwija, a w procesie tym uczestniczy także administracja publiczna. W kontaktach państwo‑obywatel potrzebne są bezpieczne i innowacyjne narzędzia, które ułatwią obieg informacji. Rozwiązania oparte na blockchainie świetnie spełniają te wymogi Dlatego też w ubiegłym roku powstał Sandbox Blockchain, projekt bezpłatnej platformy, gdzie firmy mogą testować własne produkty oparte na blockchainie prywatnym, w tym również te przeznaczone dla administracji publicznej.

Jest to pierwsza w Polsce, bezpłatna platforma biznesowo‑technologiczna przeznaczona do akceleracji innowacyjnych rozwiązań blockchainowych. Uruchomiona w listopadzie 2020 roku z inicjatywy KIR, powstała przy współpracy z PKO Bankiem Polskim, IBM, Chmurą Krajową, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, fundacją Fintech Poland oraz fundacją KIR na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium. Jest skierowana do firm, które chcą rozwijać produkty lub usługi oparte na technologii blockchain, lecz nie dysponują odpowiednim środowiskiem testowym. Dzięki przedsięwzięciu możliwe będzie znaczne zwiększenie innowacyjności polskiego rynku i dołączenie Polski do ścisłej czołówki krajów – takich jak Estonia – które na szeroką skalę inwestują w tę technologię.

Polska na cyfrowej drodze

Polska administracja publiczna przechodzi w ostatnich latach bardzo intensywną cyfryzację, której tempo dodatkowo zwiększyła pandemia. Rosną też kompetencje cyfrowe społeczeństwa – Polacy coraz chętniej załatwiają sprawy przez internet, czego przykładem może być sukces programu e‑PIT. Dla sektora usług publicznych technologia rozproszonych rejestrów jest interesująca także dlatego, że pozwala znacznie zmniejszyć nakłady na archiwizację danych. Moc obliczeniowa potrzebna do utrzymania bazy blockchain jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku systemów opartych na chmurze.

Blockchain umożliwia bezpieczną, regulowaną komunikację instytucji z odbiorcami indywidualnymi i masowymi. Ma więc potencjał, by istotnie rozszerzyć wachlarz usług administracji państwowej i samorządowej dostępnych online. Ponadto możliwość przechowywania dokumentów przez długi czas i na trwałym nośniku wesprze urzędników w implementacji cyfrowego systemu zarządzania danymi. Może to mieć praktyczne zastosowanie np. w prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego online .

Łatwy dostęp do danych i możliwość monitoringu bieżących i historycznych transakcji znacznie podniesie efektywność pracy administracji podatkowej i celnej. Blockchain pozwala bowiem na stworzenie wspólnej, a zarazem rozproszonej, bazy danych o podatnikach i transakcjach. Jest ona dostępna dla wszystkich instytucji skarbowych, co znacznie redukuje koszty ich funkcjonowania. Co więcej, użycie smart contracts, czyli inteligentnych samorealizujących się umów, mających postać kodu komputerowego, może znacznie usprawnić pobór i zwrot podatków.

Z kolei nieusuwalny i chronologiczny zapis danych w bazach blockchain jest sposobem na archiwizację informacji o transakcjach podlegających podatkowi VAT. Pozwala on na bieżącą, transgraniczną kontrolę oraz wspomaga zapobieganie oszustwom polegającym na uzyskiwaniu bezpodstawnego zwrotu naliczonego podatku.

W dobie powszechnej cyfryzacji administracji publicznej technologia blockchain to kolejny krok, który usprawni jej funkcjonowanie, a także będzie mieć wpływ na obniżenie kosztów utrzymania platform dla usług. Jak pokazują przykłady z USA, czy Estonii, taki skok w technologii stojącej za rozwiązaniami z zakresu digitalizacji, ma realny wpływ na usprawnienie działania aparatu państwa, przekładając się na korzyści dla milionów jego obywateli.

Blockchain od podstaw: budowa i działanie łańcucha bloków

Technologia blockchain, będąca tematem wielu konferencji, kongresów czy transmisji online, od kilku lat wywołuje skrajne emocje wśród pasjonatów nowych technologii, ludzi biznesu, świata IT oraz prawników świadczących rozmaite usługi prawne dla podmiotów biznesowych. Wdrażanie blockchaina chętnie wspierają światowi inwestorzy. Technologią interesują się instytucje państwowe, organizacje międzynarodowe i politycy, a możliwości jej zastosowania w różnych sektorach gospodarki jest naprawdę wiele.

Pomimo iż pojęcie łańcucha bloków na pewno większości z nas obiło się już o uszy, nie wszyscy zdajemy sobie sprawę czym on dokładnie jest i na czym polega jego działanie. W niniejszym tekście postaramy się przybliżyć to, często enigmatyczne pojęcie od podstaw.

Dla uproszczenia, pod koniec poniższego artykułu zamieszczamy słowniczek najważniejszych pojęć związanych z omawianą technologią.

JAK POWSTAWAŁ BLOCKCHAIN?

Jak wskazuje nazwa, blockchain jest łańcuchem bloków. Technologia ta, umożliwiająca bezpieczne przechowywanie informacji za pomocą opartego na kryptografii łańcucha, została po raz pierwszy opisana w 1991 roku. Była wówczas przeznaczona do datowania cyfrowych dokumentów tak, aby nie dało się ich zmanipulować lub cofnąć. Nie była jednak powszechnie używana aż do 2008 r., w którym to działający pod pseudonimem Satoshi Nakamoto opublikował manifest zatytułowany „Bitcoin: Elektroniczny system pieniężny oparty na sieci peer-to-peer”. Satoshi Nakamoto opisał w nim zasady działania bitcoina – kryptowaluty opierającej się o technologię blockchain. Nakamoto stworzył tym samym krypotowalutę bitcoin, z którą większość z nas dziś kojarzy blockchain.

Pierwszy bitcoinowy blok, nazywany „Genesis”, powstał na samym początku 2009 r. i to właśnie ten rok uznaje się za narodziny blockchaina. Nagły skok popularności tej technologii datuje się na rok 2018, w którym odnotowano największą w historii wartość bitcoina. Od tego momentu łańcuch bloków stał się tematem wielu publikacji, regulacji i kontrowersji. Technologia blockchain wciąż jednak jest technologią nową, doskonale wpisującą się w to, co istotne jest w świecie IT oraz tak zwanych nowych technologii, a tym samym niedojrzałą i stale rozwijającą się.

CZYM JEST BLOCKCHAIN?

Najprościej rzecz ujmując, blockchain jest zdecentralizowaną bazą danych, a raczej technologią służącą do gromadzenia danych. Często, ze względu na jego charakter, nazywany jest technologią rozdystrybuowanych rejestrów. Dane do rejestru dodawane są według określonych zasad, a każdy wpis jest połączony z poprzednim. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech blockchaina jest to, że raz wpisane do niego dane są praktycznie niezmienialne i nieusuwalne.

blockchain jest zdecentralizowaną bazą danych, a raczej technologią służącą do gromadzenia danych

Blockchain jest rozproszonym rejestrem całkowicie jawnym dla wszystkich. To zdecentralizowana baza danych, w której dane umieszczane są w strukturach zwanych blokami. Łańcuch składa się z bloków połączonych ze sobą. Każdy z bloków łańcucha jest zbudowany na podstawie bloku poprzedniego i zawiera w sobie informację, łączącą go z blokiem kolejnym. Każdy blok składa się z jakichś danych, własnego hasha oraz hasha bloku poprzedniego.

Jedną z najważniejszych właściwości łańcucha jest niezmienialność. Po wprowadzeniu danych do bloku, nie można ich edytować czy usunąć. Dane, które są przechowywane w bloku, zależą od rodzaju używanego blockchaina. Przykładowo, może on zawierać dane dotyczące jakiejś transakcji, a więc dane jej uczestników: nadawcy odbiorcy oraz wartość transakcji i rodzaj waluty. Co istotne, w każdym bloku może być zapisanych wiele transakcji. Przyjrzyjmy się zatem bliżej pojedynczemu blokowi łańcucha.

Przykładowo, może on zawierać dane dotyczące jakiejś transakcji, a więc dane jej uczestników: nadawcy odbiorcy oraz wartość transakcji i rodzaj waluty.

BUDOWA I CECHY ŁAŃCUCHA BLOKÓW

Każdy z bloków łańcucha składa się z danych, które przechowuje, własnego „hasha” oraz „hasha” bloku poprzedniego. Jak już wiemy, dane znajdujące się w bloku będą zależne od rodzaju blockchaina oraz celu jego zastosowania. Hash pełni funkcję łączącą i sprawia, że łańcuch bloków jest praktycznie niezmienialny. Hash to unikalny, generowany w momencie tworzenia bloku kod, identyfikujący blok i jego zawartość na podobieństwo tego, jak odcisk palca identyfikuje człowieka. Jeżeli coś zmienia się w bloku, zmianie ulega również „hash”, a więc każda zmiana bloku jest zawsze widoczna.

Hash bloku poprzedniego zawarty w bloku, pozwala na stworzenie łańcucha oraz sprawia, że omawiana technologia jest tak bezpieczna. Każdy z bloków (oprócz bloku początkowego) odnosi się więc do bloku go poprzedzającego. Dokonanie zmiany w jednym z bloków powoduje, że każdy kolejny jest nieprawidłowy, ponieważ odnosi się do hasha bloku poprzedniego, który uległ zmianie. Aby sprawić, by cały łańcuch był ponownie prawidłowy, należałoby przekalkulować wszystkie bloki następujące po tym bloku, w którym dokonano zmiany.

DZIAŁANIE I BEZPIECZEŃSTWO ŁAŃCUCHA BLOKÓW

CO WPŁYWA NA BEZPIECZEŃSTWO BLOCKCHAINA?

Istnieje kilka mechanizmów działania, dzięki którym blockchain wyróżnia się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Jedną z nich jest już omówione hash-owanie, zapewniające niezmienialność. Kolejne cechy to mechanizm proof-of-work (PoW), będący dominującym rodzajem algorytmu konsensusu oraz decentralizacja, oparta na sieci peer-to-peer (P2P).

ALGORYTM KONSENSUSU I MECHANIZM PROOF-OF-WORK W BLOCKCHAIN`IE

W celu wzmocnienia bezpieczeństwa, blockchain (w tym większość kryptowalut) używa tzw. proof-of-work(PoW), czyli algorytmu konsensusu, koordynującego uczestników łańcucha i wymuszającego kooperację w sieci przy tworzeniu nowych bloków łańcucha. Jest to mechanizm zabezpieczający rozproszony rejestr. PoW był pierwszym (wprowadził go wspominany już twórca bitcoina) takim algorytmem i wciąż pozostaje algorytmem dominującym. Algorytmy konsensusu są niezbędne do działania systemów rozproszonych, stanowią podstawę funkcjonowania blockchainów.

Jak nowe bloki są dodawane do łańcucha? W systemach scentralizowanych władzę nad systemem ma jeden podmiot administrujący i wprowadzający zmiany. Sytuacja kształtuje się zupełnie inaczej w środowiskach zdecentralizowanych, w rozproszonych bazach danych. W zdecentralizowanej sieci blockchain wszyscy użytkownicy są równi i mogą tworzyć bloki, ponieważ sieć publiczna nie wymaga pozwolenia. Potrzebny jest więc mechanizm, regulujący kto może dodawać nowe bloki do łańcucha oraz zapobiegający oszustwom wśród użytkowników. Służy do tego wspomniany algorytm konsensusu, dzięki któremu użytkownicy decydują, który blok powinien zostać dodany, a który nie. Transmitowane przez użytkowników blockchaina transakcje stają się poprawne, gdy zostają dodane do łańcucha. Wszystkie transakcje są w łańcuchu widoczne jak w spisie i są do spisu dodawane, gdy zostaną uznane za ważne.

Protokół PoWokreśla warunki, dla których blok jest ważny. Najkrócej rzecz ujmując, wymaga on od węzła zatwierdzającego blok transakcji znalezienie rozwiązania jakiegoś równania. Użytkownik przepuszcza w tym celu dane przez funkcję hashującą. Użytkownik, który chce dodać blok, musi „wyłożyć” w tym celu jakąś wartość, zużyć pewne zasoby, które mogą być wyrażone np. w kryptowalucie. Próbując oszukać, ryzykuje utraceniem owej wartości zainwestowanej, co do działań nieuczciwych zniechęca. Na uczciwych czeka zaś nagroda. Mechanizm poświadczający zlecenie zmusza użytkowników do rozwiązania pewnego zadania, do konkurowania ze sobą i zużywania zasobów w celu tworzenia nowych bloków.

PoW zapobiega doublespendingowi, czyli podwójnemu wydatkowaniu, które ma miejsce, gdy te same fundusze są wydawane więcej niż jeden raz. W kontekście fizycznych pieniędzy trudno sobie takie zjawisko wyobrazić, bowiem raz wydana gotówka fizycznie zmienia właściciela. Dlatego pojęcia tego używa się prawie wyłącznie w kontekście pieniędzy cyfrowych, ponieważ plik komputerowy można skopiować.

DECENTRALIZACJA BLOCKCHAINA

Decentralizacja środowiska łańcucha bloków, w którym każdy użytkownik jest równy, nie tylko pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału technologii, ale również wpływa na jej bezpieczeństwo. Dzięki decentralizacji blockchain nie może zostać przejęty ani usunięty. Rozproszenie łańcucha bloków, czyli decentralizacja, jest jednym ze sposobów zabezpieczających i jednocześnie jedną z jego największych zalet. W sieci peer-to-peer (P2P), na której opiera się blockchain, nie ma centralnych komputerów i scentralizowanego zarządzania. Do sieci peer-to-peer dostęp może mieć każdy. Każdy użytkownik (peer) otrzymuje tożsame uprawnienia oraz pełną kopię łańcucha wraz z jego aktualizacjami. Można więc powiedzieć, że rejestr jest jednocześnie w posiadaniu wszystkich.

W sieci P2P każdy łańcuch działa samodzielnie jako serwer, atak na serwer jest więc niemożliwy. Wszystkie z łańcuchów są jednolite, co umożliwia weryfikację ich poprawności. W momencie utworzenia przez kogoś nowego bloku, zostaje on wysłany do każdego z użytkowników sieci i u każdego z nich następuje sprawdzenie poprawności danego bloku. Weryfikacja następuje w każdej z kopii łańcucha, a bloki zmanipulowane są odrzucane przez wszystkie z węzłów znajdujących się w sieci. Identyczne prawa wszystkich hostów łańcucha oraz jego całkowita decentralizacja przeciwdziałają przejęciu sieci.

BLOCKCHAIN PUBLICZNY A PRYWATNY

Blockchain wykazuje ogromny potencjał zastosowania w wielu sektorach gospodarczych. Istnieją różne rodzaje łańcuchów. Główny podział to łańcuchy publiczne oraz prywatne. Wyboru co do rodzaju blockchaina dokonuje się na podstawie celu, do którego ma on posłużyć.

Bitcoin, którego powstanie było początkiem rozwoju technologii blockchain, jest łańcuchem publicznym. Każdy, kto ma dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania, może znajdujące się na nim transakcje wyświetlić. Istnieją również blockchainy prywatne, wymagające pozwolenia. Tego typu rejestr wykorzystuje się, gdy sieć zawiera poufne dane. Takie rozwiązanie często jest stosowane w przedsiębiorstwach.

ZALETY I WADY BLOCKCHAIN`A

ZALETY ARCHITEKTURY BLOCKCHAIN

Zalet blockchaina, tych ogólnych, jak i tych bardziej specjalistycznych, można wymienić równie wiele, co jego zastosowań. Inne będą plusy i minusy łańcucha bloków z perspektywy pojedynczego użytkownika, inne z perspektywy np. posługującego się technologią organu państwowego czy producenta. Oto najważniejsze zalety i wady, które może zauważyć pojedynczy użytkownik.

Dostępność

Dostęp do publicznej sieci blockchain wymaga jedynie dostępu do Internetu i odpowiedniego oprogramowania. Nie wymaga to ani pozwolenia, ani uiszczenia opłaty.

Odporność na atak

Węzły blockchaina są rozsiane po całym globie. Sam Bitcoin to ponad 10 tysięcy widocznych (a istnieją jeszcze węzły ukryte) węzłów. Atak na tak rozległą sieć jest praktycznie nierealny.

Możliwość dokonywania transakcji bez pośredników

Transakcje w łańcuchu bloków są dokonywane bez uczestnictwa pośredników czy stron trzecich. Użytkownicy mogą przesyłać informacje między sobą. Dzięki temu system jest bardzo sprawny, szybki i pozbawiony opłat od pośredników.

WADY BLOCKCHAIN

Technologia łańcucha bloków nie jest jednak pozbawiona wad. Oto największe z wad, jakie może napotkać użytkownik blockchaina.

Trudność aktualizacji architektury blockchain

Dokonywanie zmian programu, z którego w sieci korzystają miliony użytkowników, jest niezwykle trudna. Dzieje się tak, ponieważ reszta węzłów w sieci może odmówić współdziałania z jakąś aktualizacją, która nie jest z nimi kompatybilna. Aby zmiana się powiodła, musiałaby się na nią zgodzić większość sieci, co mogłoby zająć nawet lata.

Słaba skalowalność systemu bloków

Skalowalność to jeden z głównych problemów blockchaina. Nie zgłębiając się w szczegóły tego terminu, skalowalność to najprościej mówiąc zdolność systemu do radzenia sobie z większą ilością pracy. Blockchain cechuje się słabą skalowalnością, co oznacza, że nie radzi sobie dobrze z większym obciążeniem przy pracy. Dla użytkowników łańcucha bloków często dokonujących transakcji równocześnie, oznacza to wydłużony czas oczekiwania.

BLOCKCHAIN – WNIOSKI

Technologia blockchain jest młoda i stale ewoluuje. Jej rozwój obserwować można nie tylko w odniesieniu do kryptowalut, lecz w szczególności na innych płaszczyznach. Łańcuch bloków ma potencjał zastosowania i zrewolucjonizowania wielu sektorów gospodarki. Przyszłość pokaże, jak ten potencjał zostanie wykorzystany.

BITCOIN

Określenie to może oznaczać system płatności oraz sposób realizacji płatności za pomocą tokena cyfrowego. Bitcoin pisany z małej litery jest jednostką miary w systemie płatności Bitcoin.

Bitcoin to zaprojektowany w 2009 r. przez Satoshiego Nakamoto system płatności, umożliwiający ich realizację bez uczestnictwa pośrednika (np. banku). Transakcje w tym systemie zapisywane są w publicznym, zdecentralizowanym rejestrze (blockchain). Jednostkami miary w systemie płatności Bitcoin są bitcoiny.

BLOCKCHAIN (ŁAŃCUCH BLOKÓW)

Blockchain to rozproszona baza danych, zawierająca stale rosnącą ilość informacji pogrupowanych w bloki. Bloki zawierające dane są ze sobą połączone w nierozerwalny łańcuch. Każdy z bloków zawiera odnośnik do swojego poprzednika, co skutkuje brakiem możliwości modyfikacji jednego bloku bez zmiany wszystkich po nim następujących.

Podstawowe rodzaje blockchainów to blockchain publiczny i blockchain prywatny. Przykładem najpopularniejszego publicznego łańcucha bloków jest Bitcoin. Publiczny blockchain cechuje się ogólną dostępnością dla użytkowników. Do blockchaina prywatnego ma zaś dostęp pewna grupa podmiotów. Istnieją również blockchainy hybrydowe.

DLT – TECHNOLOGIA ROZPROSZONYCH REJESTRÓW (DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY)

„Technologia rozproszonej bazy danych, w której rejestry są replikowane, współdzielone i zsynchronizowane w ramach konsensusu różnych osób, firm czy instytucji, także rozproszonych geograficznie”[1]. Blockchain jest rejestrem rozproszonym.

KRYPTOWALUTA

To nośnik wartości, wirtualna waluta, rodzaj tokena cyfrowego. Pierwszą i najbardziej znaną kryptowalutą jest bitcoin. Kryptowaluta opiera się na zdecentralizowanej sieci peer-to-peer oraz na kryptografii używanej do cyfrowego podpisywania transakcji i kontroli wzrostu podaży.

P2P – PEER-TO-PEER

Peer-to-peer, czyli „od osoby do osoby” to model komunikacji w sieci komputerowej zapewniający wszystkim hostom (użytkownikom/ węzłom) takie same uprawnienia. Członkowie sieci współdziałają ze sobą bezpośrednio bez pośrednictwa serwera centralnego. Wydajność sieci P2P (w odróżnieniu do sieci klient-serwer) zwiększa się wraz z rosnącą ilością uczestników.

POW – PROOF-OF-WORK

Proof-of-work, czyli dowód wykonania pracy to mechanizm pozwalający osiąganie konsensusu w sieci, który wykorzystuje większość kryptowalut. Konsensus jest procesem, w trakcie którego strony w sieci opartej na technologii blockchain zgadzają się na przeprowadzenie transakcji zatwierdzanej przez każdego z użytkowników. PoW wymaga od węzła (użytkownika) zatwierdzającego blok transakcji znalezienie rozwiązania równania.

Taki mechanizm gwarantuje koherentność wszystkich kopii rejestru danych oraz zmniejsza ryzyko przeprowadzania transakcji nieautoryzowanych. Osiąganiu konsensusu służy protokół konsensusu, który jest zbiorem technik kryptograficznych i logicznych. W blochcainie Bitcoina oraz w wielu innych, takim protokołem jest właśnie PoW, choć istnieją też inne np. PoS (proof-of-stake).

TOKEN

Tokenizacja jest formą cyfryzacji biznesu oparta na zdecentralizowanej technologii. Token jest cyfrową reprezentacją żetonu, jakąś wartością w formie cyfrowej.

Hanna Czupajło

Specjalista ds. technologii finansowych

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

SPRAWDŹ NASZE USŁUGI OBEJMUJĄCE TECHNOLOGIE FINANSOWE LUB DAJ NAM ZNAĆ POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Prawna RPMS

Może Ciebie zainteresować również:

Zaufali nam:

Które sieci blockchain są najpopularniejsze?

Większość inwestorów widzi tylko dochodowe monety, tokeny i projekty, ale nie myśli o sieciach blockchain, na których te aktywa się opierają. I nie ma w tym nic złego.

Właściwe zrozumienie technologii blockchain było niezwykle ważne w początkowych stadiach rozwoju kryptowalut i inwestowania, jednak dzisiaj całkiem uzasadnionym jest inwestowanie i zarabianie pieniędzy bez wcześniejszego zastanawiania się nad koncepcją blockchainu.

Blockchainy nadal są fascynującym tematem, zarówno w kwestii podłoża, jakie dają wszystkim współczesnym kryptowalutom, jak i różnic między nimi. Oto przyspieszony kurs o najpopularniejszych blockchainach używanych w przemyśle krypto.

Trochę kontekstu

Zanim zaczniemy, upewnijmy się, że startujemy w tym samym punkcie. Jeżeli kręci Ci się w głowie od zagadnień, takich jak baza danych blockchain na podstawie architektury peer-to-peer i dlaczego jest ona niezbędna dla kryptowalut, to rzuć okiem na nasze przewodnik: „Co to jest technologia Blockchain i jak działa?”

W wielu przypadkach, sieć blockchain i jej kryptowaluty są tak ściśle ze sobą połączone, że nie ma większego sensu omawiać ich oddzielnie. Bitcoin blockchain jest fundamentem dla Bitcoina. Po to istnieje. Dlatego na pytanie „Jakiego blockchainu używa Bitcoin?” jest prosta, oczywista odpowiedź.

Analogicznie, Ether działa na Ethereum blockchain. Litecoin, XRP, Eos, Tron, Monero, Solana, Stellar, Neo i Dogecoin wszystkie są realizowane na własnych sieciach blockchain.

Istnieją jednak przypadki, których historia nie jest tak oczywista. Niektóre kryptowaluty są wdrażane na istniejących blockchainach. Na przykład, Maker, Uniswap, Chainlink, Axie Infinity, Aave, Compound, SushiSwap, Status, Kyber Network, Basic Attention Token i Decentraland wszystkie są oparte na Ethereum blockchain.

Różnice dzielące te dwie grupy z reguły nie są zbyt ważne. Wszystkie kryptowaluty wykorzystują blockchainowe szyfrowanie, aby zapewnić, że dane są bezpieczne, a transakcje są zatwierdzane. Mimo tego, że różne blockchainy używają różnych mechanizmów konsensusu, wszystkie dodają bloki przy użyciu procesu walidacji. Niemniej jednak należy wyjaśnić różnice pomiędzy kryptowalutami opartymi na własnym blockchainie a tymi hostowanymi na istniejących już blockchainach.

Gdy kryptowaluta jest walutą macierzystą swojego blockchaina, jej jednostki nominału nazywamy monetami. Są nimi, na przykład Ether, NEO i Dogecoin.

Natomiast, jeżeli krypto jest hostowane na istniejącym już blockchainie, nazywamy go tokenem. MakerDAO, Chainlink oraz BAT to tokeny, ponieważ są hostowane w Ethereum i nie posiadają swojej własnej sieci blockchain.

Rozpoznawanie topowych sieci blockchain

Bitcoin stanowi prawie 40% wartości światowego rynku kryptowalut, więc możemy bezpiecznie założyć, że Bitcoina blockchain jest najbardziej popularny. Z pewnością ma on też największą wartość.

Jednak równie prawdziwe jest stwierdzenie, że Ethereum blockchain również jest jednym z tych popularniejszych. A jaki jest rozmiar Ethereum blockchain? Zależy, jak chcielibyśmy to zmierzyć. W roku 2021, po raz pierwszy w historii całkowita ilość transakcji zatwierdzonych na Ethereum przekroczyła ilość transakcji Bitcoina. Jako, że Ethereum jest bazową siecią dla tylu różnych kryptowalut – i dla większości NFT – rozsądne jest określenie Ethereum jako najpopularniejszej sieci blockchain na świecie.

Większość pozostałych, szeroko używanych sieci istnieje po to, by przezwyciężyć ograniczenia, które występują w istniejących już blockchainach.

Na przykład, Solana blockchain ma służyć jako podstawa dla kryptowalut i dAppów. Podobnie jak Ethereum, protokół Solany obsługuje kod wykonywalny w postaci kontraktów smart. Główną zaletą Solany jest jej unikalny mechanizm konsensusu Proof of History, który umożliwia procesowanie tysięcy transakcji na sekundę w sieci. To ważna kwestia w przypadku globalnej sieci. Dla porównania, Bitcoin obsługuje 7 transakcji na sekundę, natomiast Ethereum około 15 transakcji na sekundę. Ten innowacyjny blockchain pobiera też dużo mniejsze opłaty za transakcję niż Ethereum. Nic dziwnego, że niezwykle szybko zyskuje na popularności.

Dogecoin został stworzony jako waluta-żart w roku 2013, lecz doczekał się czasów, w których traktuje się go jako poważną monetę. Przynajmniej częścią tej transformacji jest fakt, że Dogecoin blockchain obsługuje transakcje około 10 razy szybciej niż Bitcoina blockchain.

Sieć Chia blockchain używa mechanizmu konsensusu, który jego twórcy ochrzcili jako „Nakamoto”. Jest to mechanizm Proof of Space and Time i według Chia, używa zaledwie 0.16% rocznego zużycia energii, które generuje Bitcoin, oraz 0.36% zużycia Ethereum.

Blockchain XRP Ledger firmy Ripple został stworzony w celu obsługi RippleNet, międzynarodowej sieci przeznaczonej do wykonywania natychmiastowych przelewów pieniężnych na całym świecie – zarówno funduszy kryptograficznych, jak i walut fiducjarnych.

Monero blockchain został stworzony z naciskiem na prywatność. Wszystkie blockchainy szyfrują personalne dane, ale protokół Monero zawiera w sobie dodatkowe funkcje, które ukrywają wszystkie informacje o transakcjach.

Różne potrzeby, różne blockchainy

Potrzeba jedynie kilku minut, aby zobaczyć, że każda sieć blockchain ma konkretne przeznaczenie. Niektóre są stworzone, by obsłużyć jakąś inicjatywę lub projekt – lub nawet pojedynczą aplikację, zwłaszcza w świecie zdecentralizowanych finansów. Inne są tworzone jako zamienniki dla istniejących już blockchainów, które cierpią z powodu ograniczeń technicznych. Zdolność Ethereum do bycia programowalnym sprawia, że działa jako system operacyjny dla aplikacji i zasobów opartych na blockchain. A sieć Bitcoin spełnia wszystkie funkcje niezbędne do tego, aby jego moneta służyła jako uniwersalny zamiennik dla waluty używanej przez rząd.